ماه: سپتامبر 2021

Reciprocal

جلسه آغازین پروژه Reciprocal Peer Coaching

به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با جزییات نقشه راه پروژه، نحوه برگزاری جلسات کوچینگ همسطح متقابل ، نقش نماینده و رفع ابهامات احتمالی ، جلسه آغازین پروژه روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ برگزار گردید.

اسکرول به بالا